Úvodní stránka » TRADICE » 160. výročí - rok 2024

                                  160. výročí založení sboru oslavíme v sobotu 18.5.2024 !

Na této stránce najdete postupně informace k uvedenému výročí, jehož příprava započala v měsíci červnu 2023! U sboru byla ustanovena pracovní skupina, která bude výročí založení nejstaršího českého dobrovolného hasičského sboru připravovat. Složení: Saifrt F., Ledvinka M., Šulc L., Svoboda J., Holý V., Holý P., Wolák R. (starosta města), Nitra J. (externí spolupracovník).

Jednání pracovní skupiny 29.6.2023

- o termínu oslav byl informován starosta města Velvar a vedení SHČMS

- je stanoven pracovní program oslav (zatím nezveřejňujeme)

- budou připraveny žádosti o granty a podporu oslav

- mediálním partnerem bude server: Hasičovo.cz

- sbor objednal publikaci "Hasičské tradice", autorem je J.Nitra, publikace je vydávána ke 160 letům organizování českého dobrovolného hasičstva 

- odeslán zvací dopis řediteli HZS Středočeského kraje se žádostí o spolupráci

- sbor vybírá vhodné propagační předměty zaměřené k oslavám sboru

- vedení sboru připraví předběžný návrh na ocenění členů sboru u příležitosti oslav

Jednání pracovní skupiny 25.9.2023

- bude připraven návrh skládačky SDH s fotografickou přílohou místo almanachu, který nebude vydán

- starosta města informoval hejtmanku kraje o výročí velvarského sboru

- za SHČMS byl pověřen stykem s SDH Velvary pan Václav Liška

- Pavel Holý začíná pracovat na seznamu vystavované techniky, aby včas bylo odesláno pozvání

- uvažuje se o vydání nového poštovního pohledu se stávající technikou sboru

- řešila se možnost zapůjčení tribuny na náměstí a její ozvučení

- nabízí se možnost vystoupení hudebního tělesa ZUŠ Velvary

- řeší se občerstvení osob na náměstí, pivní stan a služby s tím spojené

- počítá se s večerní taneční zábavou od 20 hodin na sále nové Záložny

- tradičním problémem bude sehnání a zapůjčení tažných koní ke koňské stříkačce

- byly rozeslány další předběžné zvací dopisy (HZS ČR, OSH, KSH, hasičské tradice a další)

- byla podána žádost o dotaci do Nadace Kalich pana poslance Vondry

- byla podána žádost o dotaci do Nadace pro podporu hasičského hnutí v ČR se sídlem v Přibyslavi

Podcast Josefa "Pepy" Nitry na "Hasičovo.cz" ke 160.výročí naleznete zde: https://www.hasicovo.cz/cs/zpravy/podcast-sdh-velvary-v-kvetnu-2024-to-bude-160-let

- proběhlo úvodní jednání zástupců sboru se zástupcem SHČMS panem Václavem Liškou

Jednání pracovní skupiny 2.11.2023

- předložen návrh letáčku s programem oslav, použití pro informaci hostů

- informace o jednání s Velvarskou kulturní společností (využití sálu Záložny)

- informace o zajišťování techniky na výstavu

- sbor informoval spřátelené sbory z Palhance a Dolního Podluží o konání oslav

- oslovení dalších sponzorů oslav

- projednání tisku nových pohledů SDH s technikou

- zajišťování koňského potahu, tribuny na náměstí a dalšího technického vybavení

- návrhy na dětské atrakce v hlavní den oslav

Podání žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek (Program 2024) - Podpora významných výročí (23.11.2023)

Jednání pracovní skupiny 27.11.2023

- kontrola stávajícíh úkolů

- zajištění hudby Akce Band na taneční zábavu dne 18.5.2024, tato dále zajistí ozvučení tribuny oslav zdarma

- zajištění SDH Roztoky na stříkání pro mládež

- návrh starosty města k vytištění ručně psané kroniky sboru, o úvodní slovo požádán P. Nitra

- návrh p.Lišky na zhotovení stolních vlaječek SDH se stojánkem

Jednání u starosty města dne 11.12.2023

Za SHČMS p.Liška, za OSH Kladno p.Zuska a zástupci SDH p.Saifrt a p.Šulc, starosta p.Wolák:

- situace kolem pozvání VIP hostů, rozdělení na stranu SHČMS a města resp. SDH

- výroba a rozdělení propagačních předmětů ze strany SHČMS (vlaječky, odznáčky), hlášení potřeby

- upřesňování programu oslav, zvací dopisy pro VIP osoby doplnit o program oslav

- návrhy na vyznamenání členů SDH, požadavek o pomoc, p.Liška i p.Zuska přislíbbili

Jednání pracovní skupiny dne 19.12.2023 + výbor SDH dne 4.1.24

- připravit návrh vrácenky pro sbory (účast s praporem, technikou)

- je připraven plakátek s programem oslav, čeká se na loga významných partnerů

- stanoven termín do 15.února 2024 na poslání pozvánek a vrácenek na sbory

- předložen k posouzení návrh skládačky k výročí sboru - p.Štruncová

- vedoucí kolektivu MH si připraví vystoupení oddílu v rámci odpoledních ukázek

Jednání pracovní skupiny dne 8.1.2024

- navržen úvodní plakátek s programem oslav, vzneseny připomínky

- průběžně jsou navrhovány dynamické ukázky hasičů - odpolední program

- jednotka sboru - zajistí účast nebo samostatně 2 ukázky, jedna s historickou technikou

- diskutovány uzávěry ulic a náměstí v době oslav, žádost na odbor dopravy MěÚ Slaný

- diskutován doprovodný program pro děti na náměstí

- diskutováno občerstvení a stravování účastníků, zejména delegace sborů, členové SDH

- cenový návrh na zhotovení tištěných stuh na dekorování praporů, odhad zatím 20-30 ks

Jednání u starostky SH ČMS paní Moniky Němečkové dne 30.1.2024

- pozvání paní starostky na valnou hromadu dne 15.5. a na oslavy dne 18.5.2024

- vzájemná informace obou stran o zajišťování úkolů k oslavám

- diskuse kolem "statutu" oceňování členů ve sdružení

- možnosti zajištění aktivit pro děti v den oslav

Jednání pracovní skupiny dne 12.2.2024

- příprava valné hromady sboru dne 15.5.2024 od 18 hodin - Sladovna

- objednání 10 ks medailí ke 160.výročí pro vybrané hosty oslav, pamětní listy

- organizace dopolední i odpolední části oslav na náměstí, Svoboda, Holý V., Šulc, Holý P.

- stravování sborů, druh stravy, stravenky, občerstvení VIP osob, Záložna

- zvážit pozvání bývalých členů sboru na valnou hromadu a oslavy

- zapojení členů jednotky SDH do odpoledních ukázek - velitel R.Mašek