Úvodní stránka » HISTORIE » Historické mezníky sboru
 

                                             HISTORICKÉ  MEZNÍKY  SBORU

1846

25. října se narodil Karel Krohn, zakladatel sboru

1863

dne 22. listopadu podána žádost městské radě pod   číslem 936, doplněna o stanovy dobrovolného hasičského spolku;

1864

dne 12. března 1864 schváleny nové stanovy a potvrzeny; založení 1. dobrovolného hasičského sboru v Čechách, Karlem Krohnem; dne 22. května se konala řádná valná hromada v hostinci "Na Sladovně" - právní základ velvarského hasičského sboru, který měl tehdy 51 členů;

1868

zakoupení kárové stříkačky za 400 zlatých a pořízení spolkového praporu za 450 zlatých z veřejné sbírky;

1869

akceschopnost sboru prověřena pěti požáry;

1872

zakoupení nové modernější stříkačky městskou radou, která se však nehodí pro přespolní zásahy;

1874

na praporu byl vyměněn obraz sv.Floriána, vyjmutý byl zarámován a uložen v muzeu;

1876

dar císaře a krále Františka Josefa I. sboru ve výši 100 zlatých; změny ve stanovách, rozšíření členské základny o přispívající členy; zástupci sboru se účastnili 13. srpna zemského sjezdu hasičských sborů v Praze;

1880

sbor přistoupil 30. května k župní jednotě severozápadních Čech; sjezd se konal o dva roky později v Panenském Týnci;

1886

položeny základy župy "Povltavské" se sídlem ve Velvarech, k níž náleží sbory Velvary, Černuc, Hobšovice, Zvoleněves a Kralupy nad Vltavou;

1889

oslavy čtvrtstoletí trvání; zúčastnili se zástupci 51 sborů a početných jiných korporací; sbor čítá 7 čestných, 52 činných a 131 přispívajících členů - celkem 190;

1895

první všehasičský sjezd v Praze, účast 40 členů sboru; na druhém sjezdu v roce 1902 opět početná účast;

1904

čtyřicetileté výročí sboru; je zakoupena stříkačka od firmy R.A. Smekal za 2 200 Kč;

1905

byl zřízen "Dorostový odbor", do něhož se přihlásilo 20 chlapců;

1913

dne 14. února zemřel Karel Krohn, zakladatel sboru; pohřbu se zúčastnilo ohromné množství lidí z blízka i daleka;

1914

oslavy 50. výročí sboru ve dnech 18. a 19. července; je odhalena pamětní deska na domě Karla Krohna; počátek 1. světové války, mnoho hasičů odchází na frontu;

1918

konec 1. světové války - radost všeho občanstva;

1920

sbor prodává ruční stříkačku a zakupuje motorovou stříkačku za 40 000 Kč a posunovací žebřík za 4 000 Kč;

1924

rok 60. výročí sboru; ve Velvarech se koná krajinský sjezd hasičstva;

1934

oslava 70. výročí sboru se konala 7. a 8. července v parku pod patronací města;

1939

začátek okupace státu Německem; činnost hasičstva byla omezena; sbor prochází těžkou zkouškou se ctí;

1944

kulaté výročí sboru nešlo veřejně oslavit; slavnost 19. března nehlučná, ale důstojná;

1945

hned 5. května se členové sboru hlásí k dispozici revolučnímu národnímu výboru, zajišťovali hlídkovou a pořádkovou službu; osvědčila se samaritánská služba;

1947

sbor si pořizuje nový spolkový prapor, který vedle hasičského znaku nese i znak města; starý prapor z roku 1886 byl předán městskému museu;

1949

přes obtíže je započato se stavbou "hasičského domu"; přicházejí změny projektu, počáteční nadšení opadá;

1954

se tříletým zpožděním se podařilo stavbu dokončit; v roce 90. výročí trvání sboru v rámci oslav je dán hasičský stánek do užívání;

1955

první zmínka o práci se ženami a dorostem ve sboru, není však zdokumentována;

1964

100 let existence sboru, který v jubilejním roce tvořilo 64 mužů a 17 žen; oslavy byly velkolepé včetně průvodu historických praporů a ukázky techniky na náměstí;

1974

v rámci výročí 110 let založení byla ukončena I. etapa přístavby hasičské zbrojnice a to dvou velkých garáží; dále byla odhalena deska o založení sboru na místním hostinci "Na Sladovně";

1975

dochází k výraznému omlazení výboru sboru; členská základna čítá 63 mužů a 9 žen;

1976

důležitý mezník v práci s mládeží; družstva mladých hasičů začínají pod vedením obětavých vedoucích pravidelně pracovat;

1979

ve Velvarech u příležitosti 115. výročí založení zasedá krajský výbor Svazu požární ochrany; česká televize vysílá hodinový zábavný pořad, natočený ve Velvarech;

1983

dokončení II. etapy přístavby hasičské zbrojnice; objekt v té době splňuje požadavky pro výkon služby profesionální jednotky;

1984

rok 120. výročí založení sboru a oslav; slavnostní otevření hasičské zbrojnice, ocenění řady členů; první návštěva delegace hasičů města Varaždinu z Chorvatska; k oslavám stejného výročí odjiždí do Varaždinu delegace SDH Velvary, členskou základnu tvoří 55 mužů a 19 žen;

1987

historický úspěch mladých hasičů na mistrovství ČR v Hradci Králové; dorostenci se stali mistry ČSR, dorostenky obsadily 6. místo;

1989

sbor vzpomíná 125. výročí svého založení; polistopadové demokratické změny zasahují i hasiče; svobodněji se dýchá, hůře se bude v nových podmínkách dělat hasičina;

1990

členové nesouhlasí s řadou kroků ústředního výboru Svazu požární ochrany a vstupují do nově vznikající České hasičské jednoty; zanikají národní výbory, které nahrazují obecní a městské úřady, obce a města jsou samostatnější;

1991

sbor zkouší formu samostatné příspěvkové organizace i pro možnost vedlejší hospodářské činnosti; Česká hasičská jednota nesplňuje představy a proto sbor zůstává v nástupnické organizaci - Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

1992

okresní orgány přicházejí s představou plošného pokrytí okresu hasičskými jednotkami; výjezdová jednotka Velvar zde nehraje podřadnou roli;

1993

připomínka 80. výročí úmrtí zakladatele Karla Krohna; sbor je vybaven radiostanicemi na frekvenci požární ochrany, požární poplach je vyhlašován dálkově z Kladna;

1994

rok 130. výročí založení sboru; opět velké oslavy spojené s návštěvou mnoha delegací sborů; zájem občanů byl upřen na ukázky práce hasičů na velvarském náměstí; Sbor obdržel kromě mnoha ocenění i čestný prapor Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska;

1995

uzavření smlouvy mezi MÚ a SDH o zabezpečení požární ochrany ve městě a jeho okolí; je uspořádán I. ročník memoriálu Karla Krohna - Dědkiáda, soutěž starších pánů v požárním útoku na vodu;

1996

probíhá úvodní jednání o možnosti vzniku poloprofesionální jednotky požární ochrany ve velvarském regionu za přispění MÚ a rozhodujících podniků, zatím nerealizováno z finančních důvodů;

1998

členové výjezdové jednotky jsou vybaveni svolavači; je započato s dalším rozšířením hasičské zbrojnice a to výstavbou skladu a garáže za stávajícím objektem, delegace sboru se zúčastnila celorepublikového srazu dobrovolného hasičstva s výstavou historické techniky, který se konal ve dnech 4.-5. července na výstavišti v Litoměřicích;

1999

před vstupem do nového století si členové sboru připomínají 135. výročí svého založení činorodou prací; stav členské základny: 22 mladých, 53 činných a 37 přispívajích členů - celkem 112. Byl vydán pamětní almanach pod názvem "Z historie 1. dobrovolného hasičského sboru v Čechách", který byl příznivě hodnocen. Součástí oslav 135. výročí založení bylo uspořádání výstavy v městském muzeu ve Velvarech a další akce;

2000

na výroční valné hromadě začátkem roku je zvolen nový výbor s mnoha mladými tvářemi. Družstvo starších pánů vítězí poprvé v VI. ročníku "Dědkiády". S problémy pokračuje výstavba skladu a garáží v areálu hasičské zbrojnice. Sbor registruje nové stanovy "SHČMS", schválené na sjezdu 1. července 2000.

2001

Pokračuje výstavba skladu a garáží v areálu HZ. Soutěžní družstvo JSDH obsazuje 3.místo v soutěži ve vyprošťování osob z havarovaných vozidel mezi profesionálními družstvy. Delegace SDH se zúčastňuje 2. Hasičských slavností v Litoměřicích. Probíhá oprava hrobky K. Krohna na místním hřbitově. V prosinci je ukončena výstavba skladu a garáží.

2002

Průběh řady akcí : 520 let povýšení Velvar na město, 50 let profesionálních hasičů v Kladně – SDH se účastní. V srpnu velké povodně – účast na likvidaci následků v Kralupech, Veltrusích a okolí. Starší páni podruhé vítězí na Dědkiádě. Řada technických úprav v hasičské zbrojnici. Sbor je se světem spojen pomocí PC a Internetu.

2003

Třetí vítězství družstva starších pánů na „Dědkiádě“, žáci po několika letech nevítězí v okresním kole hry Plamen. Začínají přípravy na oslavy 140 let sboru v příštím roce.

2004

Rok 140. výročí založení sboru a tím souvisejících akcí včetně oslav a 10. ročníku Dědkiády, kde starší páni počtvrté vítězí. Je vydána řada propagačních předmětů a sbor se zúčastňuje III. celostátních hasičských slavností v Litoměřicích, kde předvádí ukázku s historickou koňskou stříkačkou a historický prapor sboru je dekorován slavnostní stuhou.

2005

Rok po oslavách je věnován převážně práci na HZ. Svépomocí je vybudována kanalizační přípojka, probíhá úprava dvora pro položení panelů, je postavena skladová buňka a uloženy sportovní překážky. Družstvo bývalých dorostenců z roku 1987 vítězí jako „staří pánové“ v 11. ročníku Dědkiády.

2006

Sbor se zúčastňuje Dne záchranářů v Poděbradech a asistuje při setkání prezidentů V4 ve Slaném. Na HZ byla dokončena úprava zadní části dvora včetně odvodnění a trávníku.Sbor zakupuje k renovaci další historické vozidlo od obce D.Beřkovice – Praga RN, r.výr.1953 a získává darem 2 stříkačky DS 16. V tomto roce uplynulo 160 let od narození zakladatele sboru K.Krohna.

2007

Největší akcí roku byla účast sboru na IV.celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Vystavuje zde i nově renovovanou stříkačku DS 16. Sbor se zúčastňuje i další celostátní akce Pyrocar v Přibyslavi. Byl organizován Den otevřených dveří v HZ u příležitosti oslav 525 let povýšení Velvar na město. 13. ročník Dědkiády vyhrává podruhé družstvo Velvary 87. Členové svépomocí budují zateplení stropů starých garáží, do objektu je vybudována nová plynovodní přípojka.

2008

 

 

 

Pokračují stavební opravy v garážích, které jsou dokončeny včetně vymalování. Družstvo starších pánů navštěvuje podruhé spřátelený sbor v Opavě-Palhanci a na jejich soutěži obsazují II. místo. Družstvo mladých hasičů obnovuje své letní soustředění v chatě Comaxu v Josefově Dole. Koncem roku začínají přípravy na nadcházející oslavy 145. výročí založení v roce 2009.

2009

Rok oslav 145.výročí založení sboru. Město získalo dotaci z evropských fondů na modernizaci hasičské zbrojnice, která trvala necelé 2 měsíce, byla ukončena do oslav a celkové náklady činily 830 tis.Kč. V budově byla vyměněna okna, opraveno sociální  zařízení a v garážích byla osazena nová výjezdová vrata. Oslavy proběhly 23.května otevřením budovy HZ, kde 30 členů sboru obdrželo ocenění. Odpolední program probíhal v areálu Malovarského rybníku a memoriál K.Krohna dovršil již 15.ročník.

2010

Delegace sboru se zúčastňuje 5.ročníku celostátních hasičských slavností v Litoměřicích, kde přebírá nový sborový prapor, který sbor nechal vyrobit. Byla provedena 2.etapa rekonstrukce hasičské zbrojnice a to zateplení hlavní budovy, oprava fasády a hasičské věže.  

2011

Rok běžné práce. Je zhotovena skleněná vitrína v klubovně na prapory sboru. Svépomocí členů jsou zatepleny velké garáže, vyměněno okno a sladěna fasáda s fasádou objektu z roku 2010. Delegace starších členů se zúčastňuje oslav a soutěže ve spřáteleném sboru Opava-Palhanec.

2014

Rok 150.výročí založení sboru. Vyvrcholila roční příprava oslav, které byly zahájeny výstavou v městském muzeu, následovala slavnostní valná hromada v hostinci na  Sladovně a  24.května hlavní den oslav na velvarském náměstí za účastí mnoha hasičů i hostů. V roce oslav sbor obdržel nové dopravní vozidla DA Fiat Ducato za starší vozidlo DA 12 A31, které bylo vyřazeno. Sbor na jeho pořízení přispěl i významnou finanční částkou. K výročí sboru byly vydány také 2 pamětní almanachy. Dále se sbor účastnil již 6.ročníku celostátních hasičských slavností v Litoměřicích, které měly proběhnout již v roce 2013, ale z důvodu povodní byly o rok přesunuty. Rok oslav 150.výročí založení byl zakončen účastí na celostátní akci PYROCAR 2014.

2016

Rok běžné činnosti a práce sboru. V areálu HZ byla upravena panelová plocha a postavena plechová garáž pro sběr elektrospotřebičů.  Členové dále provedli svépomocí stavební úpravy chodby se schodištěm a instalovali novou kuchyňskou linku v HZ. V měsíci červenci se starší členové zúčastnili oslav 95.výročí založení SDH Palhanec na Opavsku. Začalo se s přípravou realizace projektu „Pořízení nové CAS pro  JSDH Velvary". V měsíci listopadu byla odhalena pamětní tabule v obci Bratkovice u příležitosti 170 let od narození zakladatele sboru K.Krohna.

2017

Stěžejní akcí byla účast delegace sboru na VII. celostátních hasičských slavnostech v Litoměřicích. Sbor si také připomněl 30.výročí od vítězství dorosteneckého družstva chlapců na mistrovství ČSR v Hradci Králové, členové obdrželi pamětní plakety. Vrcholilo úsilí vedení sboru k získání nové automobilové cisterny pro výjezdovou jednotku. Kromě přiznané dotace 2,5 mil. Kč z Fondu zábrany škod nás potěšil také Středočeský kraj přidělením 1 mil. Kč na pořízení této cisterny. Kromě města Velvar přispěl finančně i náš sbor a na vybavení vozidla další sponzoři z města a okolí. Obrovské úsilí bylo korunováno 4.listopadu, kdy starosta města předal nové zásahové vozidlo CAS 20 T815 S2R naší výjezdové jednotce. S tímto souvisel i odprodej  stávajícího vozidla CAS 24 LIAZ obci Slavětín na Lounsku. HZS Středočeského kraje předal naší jednotce osobní vozidlo Škoda Octavia pro všeobecné využití.

2019

Rok 155.výročí založení sboru. Oslavy se konaly v areálu Malovarského rybníku ve Velvarech. V dopolední části se konala tradiční soutěž „Dědkiáda“ a v odpolední části   proběhla slavnostní část oslav. Zúčastnili se významní hosté a dobrovolné hasičské  sbory ze širokého okolí. Rozsáhlá byla také výstava historické a současné hasičské  techniky. Dekorováno stuhou bylo 10 hasičských praporů a byla oceněna práce více jak30 členů našeho sboru. Celé oslavy byly zakončeny kulturním programem.

2020 -Rok běžné činnosti sboru byl poznamenán dvěma vlnami koronaviru, což bylo plošné onemocnění virem COVID 19, který zasáhl nejen naší zemi, ale téměř celý svět. Byl odložen 8.ročník Hasičských slavností Litoměřice, II.ročník setkání hasičů na Řípu i 25.ročník naší soutěže Dědkiáda. Částečně byla omezena činnost spolku, přesto se řada věcí započala a dokončila. V hasičské zbrojnici bylo namontováno nové vertikální sušící zařízení požárních hadic od firmy ZAHAS, pracovalo se v areálu rybníku na úpravách převzaté dřevostavby "Áčko". V závěru roku se členové pustili do rekonstrukce skladu PHM, jehož vybavení a stavební provedení již neodpovídalo požárním a bezpečnostním předpisům. Oddíl mladých hasičů se po mnoha letech zúčastnil letního sportovního soustředění nedaleko Děčínského Sněžníku v severních Čechách.

2021 - Do činnosti sboru opět zasáhl koronavir. Řada akcí byla odložena včetně 25.ročníku  Dědkiády i hasičského plesu. Sbor uspořádal náhradní soutěž „starších pánů" a to 11.září. K tomuto termínu  dokončil rekonstrukci dřevostavby „A“ v areálu rybníku, kterou bude využívat i mládež sboru jako klubovnu. Začátkem října proběhlo odložené 2.setkání hasičů na Řípu, kde sbor obdržel stuhu na prapor. Oddíl MH uspořádal další týdenní prázdninový kemp v Jizerských horách. V areálu zbrojnice byla stavebně dokončena rekonstrukce skladu PHM a proběhla montáž nového hromosvodu po celé budově. Sbor se také věnoval sběru surovin a elektrospotřebičů, což přineslo řadu prostředků pro činnost.

2024 - Rok 160.výročí založení sboru. Přípravy trvaly od září roku 2023. Členové se sešli na slavnostní valné hromadě dne 15.5.2024 v Hostinci na Sladovně, kde řada členů obdržela zasloužená ocenění. Hlavním dnem oslav byla sobota 18.května, kdy hlavní program probíhal na velvarském náměstí. Slavnostní průvod přešel na hřbitov, kde byl položen věnecke hrobu zakladatele Karla Krohna. Oslavy pokračovaly dynamickými ukázkami opět na náměstí a oslavy byly zakončeny taneční zábavou v nové Záložně. Oddíl MH pokračoval ve své činnosti a absolvoval týdenní soustředění v Lužických horách. Jednotka SDH obdržela dvě vozidla od Celní správy a HZS Středočeského kraje. K termínu oslav byla renovována historická stříkačka DS 16, která byla vystavena v areálu zbrojnice.