Úvodní stránka » Historie, vývoj a technika sboru » Pořízení nové CAS pro jednotku SDH - popis, historie 2015-2017

                       Projekt "Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Velvary"

srpen 2015 – členové SDH představují členům zastupitelstva města možnost získání nového vozidla
                       CAS, prvotní představení několikaleté vize členů
září 2015 –   stanovení řešitelského týmu SDH a města
říjen 2015 -  vedení SDH zpracovalo návrh projektu "Obnova cisternové automobilové stříkačky
                      pro JSDH" k projednání v městské radě
16.12.2015 - městské zastupitelstvo ve Velvarech schvaluje uvedený návrh projektu - viz usnesení,


6.1. 2016 -  MV GŘ HZS vydává nové "Zásady pro poskytování účelových investičních dotací obcím",
29.1.2016 - ze strany GŘ HZS jsou vyhlášeny typy dotací obcím pro rok 2017,
29.2.2016 - město Velvary zpracovalo "Žádost o poskytnutí dotace" a předkládá ji ke schválení na
                      HZS Středočeského kraje v Kladně,
květen 2016 - HZS Středočeského kraje přiděluje městu Velvary preferenční body k žádosti a tuto
                        spolu s ostatními žádostmi obcí postupuje na GŘ HZS,
červenec 2016 - GŘ HZS zveřejňuje pořadník obcí o dotaci na CAS v roce 2017 - město Velvary je
                        na 12.místě, předpokládá se přidělení dotace cca 30 obcím,
19.9.2016 - městská rada vzala na vědomí informaci o možném přidělení státní dotace 2,5 mil. na
                      CAS a navržený harmonogram dalšího postupu,
20.10.2016 - účast zástupců města a SDH na konzultaci k postupu realizace programu "Dotace
                       pro jednotky SDH 2017" na GŘ HZS v Praze,
listopad 2016 – jednání s potenciálními dodavateli CAS, ověření vhodnosti nastavení technických
                         podmínek pro novou CAS
9.11.2016 -  městské zastupitelstvo ve Velvarech schválilo závazek dofinancování rozdílu ceny
                       nové CAS mezi státní dotací a skutečnou cenou vozidla z vlastních zdrojů – viz usnesení.
prosinec 2016 - leden 2017 – odeslány dopisy starosty města velkým podnikům se žádostí o možný
                         příspěvek na pořízení CAS (MERO ČR, MTC)


9.1. 2017 -  městská rada schvaluje návrh na administraci zadávacího řízení veřejné zakázky,
19.1.2017 - odeslání technických podmínek nové CAS ke schválení na GŘ HZS
16.2.2017 - schválení technických podmínek nové CAS ze strany GŘ HZS
17.2.2017 - odeslána žádost o registraci akce na GŘ HZS
27.2.2017 - městská rada schválila Zadávací dokumentaci CAS
7.3.2017 –  Středočeský kraj schvaluje a vyhlašuje programy dotací na rok 2017. Město bude žádat
                     o příspěvek na CAS ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS.
24.3.2017 – město žádá na GŘ HZS o výjimku o zahájení zadávacího řízení před registrací a žádá o
                     schválení zadávacího řízení na CAS - neschváleno
3.4.2017 -   MV ČR – odbor plánování financí, schvaluje zadávací dokumentaci akce
19.4.2017 – město podává na Středočeský kraj žádost o Krajskou podporu pořízení nové CAS ze
                     Středočeského Fondu podpory dobrovolných hasičů a složek IZS na rok 2017,
2.5.2017 –  MERO ČR, a.s. zamítá žádost města o příspěvek na pořízení CAS
31.5.2017 – registrace akce v systému dotací EDS na MV (odbor plánování financí)
1.6.2017 – zahájení zadávacího řízení dle zák.č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
20.6.2017 – zasedání hodnotící komise – otevírání obálek s nabídkami
červen 2017 – zastupitelstvo kraje schválilo krajskou podporu na nákup CAS ve výši 1 milion Kč
10.7.2017 - městská rada schvaluje průběh výběrového řízení a přiděluje veřejnou zakázku na
                     dodávku CAS společnosti THT Polička, s.r.o za cenu 6.108.080,- Kč včetně DPH.
červenec 2017 – zástupci SDH oslovují potencionální sponzory o příspěvek na vybavení CAS
                      věcnými prostředky a materiálem PO
8.srpna 2017 – podpis kupní smlouvy mezi THT Polička a městem Velvary
9.srpna 2017 – jednání v THT Polička ohledně technických záležitostí výroby CAS
8.září 2017 - MV ČR–OPF vydává Rozhodnutí o poskytnutí dotace na vozidlo CAS ve výši 2,5 mil. Kč
září 2017 -   jednání s potencionálními dárci chybějícího dovybavení CAS
6.10.2017 - dovoz věcných prostředků a seznámení s postupem výroby CAS v THT Polička
20.10.2017 - tzv. „kolaudace“ a prohlídka vyrobeného vozidla CAS v THT Polička
27.10.2017 - příjezd a převzetí vozidla CAS 20 ve Velvarech

  4.11.2017 - slavnostní předání vozidla městu a zásahové jednotce

Rekapitulace ceny vozidla :     celková cena včetně DPH                  6.108 tis. Kč

z toho zaplatili                            město Velvary                                         2.500 tis.

                                                     fond zábrany škod 2017                       2.500 tis.

                                                     fond Středočeského kraje                    1.000 tis.

                                                     spolek SDH Velvary                                  108  tis.

navíc připlaceno další dovybavení vozidla v hodnotě

                                                     město Velvary                                              87  tis. Kč

                                                     spolek SDH Velvary                                   43  tis.

                                                     sponzoři                                                       64  tis.

dále přispěli dary jednotlivci, dary a vybavení z HZS a vybavení z předchozího vozidla CAS 25 LIAZ.


Zpracovali: Libor Šulc a František Saifrt

                       

                                        Nová CAS 20 před hasičskou zbrojnicí - listopad 2017