Úvodní stránka » Historie, vývoj a technika sboru » Vývoj techniky a vybavení sboru

                                                         Vývoj techniky a vybavení sboru

1864 - členové sboru se dělí na : lezce, bourače, čerpače vody a stráž bezpečnosti;

         - dále měl sbor lékaře sborového;

         - 2 stříkačky obecní starého systému;

1865 - dvoukolový vozík rekvisitní - pro požáry;

1868 - kárová stříkačka za 400 zlatých a spolkový prapor za 450 zlatých; záchranná plachta;

1872 - zrušení noční hlídky hasičské;

         - zakoupení stříkačky nové soustavy typu CI; je značně těžká a nehodí se k přespolním                       

           požárům,

1873 - postavení nového hasičského cvičiště ve dvoře obecním;

1874 - zakoupení stříkačky typu CII;

1876 - upravení přileb dle vzoru p.Celestýna Krebse;

1877 - pořízení pohřebních nosítek za 140 zlatých;

1886 - zřízení nového cvičiště obcí;

1889 - z inventáře sboru u příležitosti čtvrtstoletého trvání:

                   - 2 stříkačky čtyřkolové, ssavé,

                   - 1 stříkačka dvoukolová, ssavá,

                   - 3 stříkačky ruční, kbelíkové

                   - 1 vozík dvoukolový na náčiní,

                   - 1 vůz čtyřkolový pro mužstvo a náčiní,

                   - 2 voznice čtyřkolové s káděmi,

                   - 3 sudy, 4 konve, 4 kádě, 2 lopaty apod.

                   - hákové žebříky, hadice, pochodně,

                   - trubky /horny, signálky/, píšťalky,

                   - oděvy, přilby, pasy, sekyrky, smyčky;

1904 - normální dvouproudní stříkačka Smekal za 2.200 Kč

1912 - nové leziště za Pražskou branou;

1920 - posunovací žebřík v ceně 4.000 Kč a jednoproudní stříkačka;

1924 - motorová dvoukolá stříkačka za 40.000 Kč;

1949 - zahájena výstavba hasičského domu s 15m věží; stavba dokončena v červnu 1954, v roce 90. letého trvání;

1964 - z inventáře sboru v roce 100 výročí založení :

                - dopravní vozidlo Mercedes,

                - cisternová stříkačka Praga RN

               - motorová stříkačka Smekal,

               - motorová stříkačka Delehoj

               - přenosná motorová stříkačka PS 8,

               - pojízdný naviják hadic,

               - dvoukolák na dopravu hadic,

               - hasicí přístroj Multomat

               - posunovací a vysouvací žebřík;

1974 - dokončení I.etapy přístavby a to dvou velkých garáží  hasičské zbrojnice;

1975 - po radikálním omlazení výboru a členské základny se začíná preferovat výjezdová                           

           /represivní / činnost, s čímž souvisí vybavení :

               - cisternová automobilová stříkačka CAS 16 Praga RN,

               - cisternová automobilová stříkačka CAS 16 Praga RN  /majetek CO/

                - nákladní vozidlo Praga V3S

                - přívěsná motorová stříkačka PPS 12

                - motorová stříkačka PS 8

                - výsuvný žebřík DŽ-18

1977 - koncem roku přiděluje OIPO ONV Kladno sboru ojeté vozidlo CAS 16 Š 706 RTH,

           na které zakupuje závod SDZ Velvary výstražné zařízení AZD 500,

           jedno vozidlo CAS 16 Praga RN je předáno obci Otvovice,

1978 - sbor dostává do užívání cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 T 148, zakoupenou              

           závodem SDZ Velvary; dále je sboru přidělena AS 16 S-4000 a odebrána druhá CAS 16

           Praga RN, která je předána obci Žižice,

1979 - do vybavení sboru přibývá druhá CAS 32 T138, zapůjčená tehdejší Okresní inspekcí požární           

            ochrany ONV Kladno;

1980 - ve spolupráci se závodní požární jednotkou Spolana Velvary je zahájena výstavba                          

            hasičského cvičiště na místním koupališti;

1981 - sbor jako středisková obec plní úkoly požární služby CO  a dostává do vybavení nákladní               

           vozidlo AVIA 30 N a terénní vozidlo ARO 240, v závěru roku provedeno obnovení vozidla

           CAS 16 Š706 RTH /předáno do Stochova/ za novější vozidlo od KVPÚ Kladno,

1982 - při pracech na přístavbě hasičské zbrojnice sloužilo pomocné vozidlo MULTICAR,                        

            zakoupené od n.p.Kovohutě, později rozebráno a dáno do šrotu;

            sbor předává CAS 25 Š 706 RTHP a AS 16 S-4000 obci Pchery a dostává k zásahům      

            novější CAS 25 Š 706 RTHP a AS 16 IFA W50, opět z KVPÚ Kladno,

1983 - dokončení přístavby hasičské zbrojnice v závěru roku; sbor dostává do užívání osvětlovací             

            agregát BLA 4 od kladenského požárního útvaru; starší agregát předán obci Klobuky,

1986 - rok nabytí účinnosti zákona o požární ochraně č.133/85 Sb., sbor má následující vybavení:

             - cisternová automobilová stříkačka CAS 25 Š 706 RTHP /majetek města/

             - cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T 148 /majetek SDZ Velvary/

             - automobilová stříkačka AS 16 IFA W50 /města/

             - nákladní vozidlo Avia 30N /města/

             - terénní vozidlo ARO 240 /města/

             - motorové stříkačky PS 8 a PS 12 /města/

             - osvětlovací agregát BLA 4 /města/

             - autobus Š 706 RTO /zapůjčen Sborem PO Kladno/                                                               

1987 - provedeno propojení sirén mezi Pražskou ulicí a hasičskou zbrojnicí, zlepšení slyšitelnosti             

           po městě; provedena výměna střechy na hasičské zbrojnici a příprava pro montáž antény

           k základnové radiostanici na frekvenci PO;

1988 - hasičská zbrojnice je vybavena základnovou radiostanicí na frekvenci PO od Sboru požární           

           ochrany Kladno; stejným způsoben je zapůjčen ojetý autobus ŠD 11 pro dobrovolnou                      

           požární  ochranu okresu;

1989 - úpravy hasičské zbrojnice - výstavba přístřešku a instalace nadzemní nádrže na 3000 l nafty,          

           opraven rozvod el. energie, zabudována nová výjezdová vrata do garáží  /darovány Sborem             

           PO Kladno z požární stanice ve Slaném/;

1990 - účinnost zákona o obcích, kam přecházejí veškeré majetkové poměry  a financování                      

           dobrovolných hasičů;

1992 - Velvana Velvary /bývalá Spolana/ zapůjčuje sboru do trvalého užívání motorovou stříkačku           

            PS 12 /pro soutěžní účely/ a odsavač kouře VTA 60 /určen do výjezdu/;

1993 - v rámci plošného pokrytí okresu zapůjčuje Správa a útvar Sboru PO Kladno do výjezdových           

            vozidel radiostanice VR 20 na frekvenci PO a svolávací komplet, který zabezpečuje

            dálkové vyhlašování poplachu jednotce z operačního střediska v Kladně;

         - sbor předává historickou koňskou stříkačku a posuvný žebřík do hasičského muzea

            v Chrastavě na Liberecku;

1994 - v roce 130.výročí založení zakupuje sbor z vlastních prostředků plovoucí čerpadlo                             

           MACXIMUM, motorovou pilu H55, 6 ks dýchacích přístrojů Saturn S5 a dobíječ                                     

           akumulátorů UKN 12/24 V;

1995 - v požárním poplachovém plánu okresu Kladno se s velvarskou jednotkou počítá do                         

           kategorie  JPO II - budoucí poloprofesionální jednotka; členové svépomocí provádějí                       

           generální opravu  nástavby vozidla CAS 32 T148;

1996 - je ukončena generální oprava střechy hasičské zbrojnice, město vybavuje objekt HZ                       

           elektrickou zabezpečovací signalizací, telefonní ústřednou, záznamníkem a faxem;

        - HZS okresu Kladno zapůjčuje do užívání těžkou automobilovou stříkačku CAS 32 T815;

1997 -  z prostředků města je rekonstruována plynová kotelna hasičské zbrojnice včetně výměny               

            kotlů; HZS Kladno zapůjčuje do užívání automobilový žebřík AŽ 30 W50; velitel a jeho                 

            zástupce jsou vybaveni přenosnými radiostanicemi Motorola GP 300;

1998 - členové jednotky SDH jsou vybaveni svolávacím zařízením - pagery; je zahájena výstavba              

            pomocného objektu skladu a garáže v objektu hasičské zbrojnice;

1999 - vybavení jednotky SDH v roce 135.výročí založení :

            - cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T815 /zapůjčena od HZS Kladno/

            - cisternová automobilová stříkačka CAS 32 T148 /zapůjčena od SDZ Velvary/

            - dopravní vůz speciální DVS 12 A31.1K

            - automobilový žebřík AŽ 30 IFA W50 /zapůjčen od HZS Kladno/

            - nákladní vozidlo Avia - A30 N

            - motorová stříkačka PS 12

            - plovoucí čerpadlo MACXIMUM

            - požární vak PYROCOOL

            - agregáty:  - odsavač kouře VTA 60 /zapůjčen od  a.s.Velvana/

                              - osvětlovací agregát BLA 4

            - jednomužná motorová pila H55

            - ponorné čerpadlo KDFU 80

            - ruční hasicí přístroje sněhové a práškové

            - džberové stříkačky

            - variabilní vyprošťovací zařízení NAREX - 2 ks

            - zámečnické, kominické a elektrikářské náčiní

            - speciální nářadí k otvírání zámků

            - dýchací přístroje Saturn S5 - 11 ks /4 ks zapůjčeny od HZS Kladno/

            - křísící přístroj Saturn-OXY

            - základnová radiostanice  + svolávací komplet /zapůjčeno od HZS Kladno/

            - mobilní radiostanice VR 21 na frekvenci PO - 4 ks /zapůjčeny od HZS Kladno/

            - kapesní radiostanice PR 35 - 9ks /zapůjčeny od HZS Kladno/

            - osobní radiostanice Motorola GP 300 - 3 ks

            - osobní svolavače - pagery APEX - 12 ks

            - mobilní telefon Philips s programem START

            - občanské radiostanice CB - 2 ks

            - ochranný oblek hasiče Nomex - 12 ks

            - ochranné obleky proti kyselinám - 10 ks

            - ochranná obuv, přilby, hasičské pásy a rukavice pro výjezdovou jednotku SDH

            - sorbent VAPEX na likvidace olejových  havárií

            - pračka a vysoušečka požárních hadic

            - tlakové mycí zařízení WAP

            - nadzemní nádrž na naftu a příslušenství PHM

- vybavení pro ubytování jednotky a týlové zabezpečení /vojenský stan, polní kuchyň,                         

   várnice, nádobí apod./

            - materiál a překážky pro soutěže v požárním sportu /dospělí, mládež/

            - vybavení hasičské zbrojnice pro odbornou přípravu členů JSDH /televizor, videorekordér,              

               aspectomat, videokazety, a další učební pomůcky/

 - technické vybavení hasičské zbrojnice  /telefonní ústředna, fax, záznamník, elektrická                     

     zabezpečovací signalizace, nabíječe AKU a zdrojů, vodárna, osobní počítač PC/.

1999 - koncem roku je jednotce SDH zapůjčena od HZS Kladno cisternová automobilová stříkačka

           CAS 25 na podvozku LIAZ 101.860, po zácviku strojníků je vozidlo dáno do výjezdu.

           Velitel JSDH je vybaven novějším typem mobilního telefonu NOKIA včetně svolávání.

2000 - MERO Kralupy n/Vlt. zapůjčila pro JSDH 3 ks přetlakových dýchacích přístrojů PA 94.

           Město zakupuje jednotce nové moderní ochranné přilby Gallet včetně hlavových svítilen

           Mag-lite a ochranné rukavice. Cisterny jsou ze strany HZS  Kladno dovybaveny kanadskou

           ruční stříkačkou "KRS 17", které  byly  hasiči i  policisty  používány v Praze  při zasedání

           MFF. Sbor získal  2 ks  starších  počítačů PC,  na které převádí agendu /údaje o členské

           základně,  účetnictví  sboru,  administrativní činnost /.  Druhý  počítač  je  připraven pro realizaci  dálkového  přenosu  dat  z HZS Kladno  /např. příkaz k výjezdu pro jednotku/.

2001 - Jednotka  je  dovybavena  10 ks  výjezdových  obleků  Fireman  IV  z prostředků  města.

           V listopadu je vrácena CAS 32 T148 podniku ČDZ Velvary. Dále jsou dokoupeny 3 ks

            masek  k dýchacím přístrojům a 3 ks mikrofonů k rdst.GP 300. Koncem  roku  dostává

           sbor od HZS Kladno další motorovou pilu Husqvarna pro technické zásahy.

2002 - Město zakupuje sboru nový počítač PC do HZ, následuje instalace ISDN linky a připojení

            Internetu. Za práci na povodních dostává sbor darem další pracovní uniformy,výjezdové

           obleky a videokameru. Pro vyrozumívání členů na mobilní telefony při vyhlášení poplachu 

           je instalována SMS brána a  koncem  roku  je  velitel sboru  a jeho zástupce vybaven 

           novými krizovými  telefony Siemens.  Obec   Zvoleněves   na základě  „darovací smlouvy“ 

           vrací  do  našeho  města   automobilovou   stříkačku   AS 16  S 4000-1,  která   bude  

           renovována   a   využívána  při historických příležitostech.

2003 - Započaly práce na renovaci AS 16. Město zakupuje nové pracovní uniformy a zásahovou

           obuv. Firma RCS Kladno instaluje technické zařízení, které umožňuje dálkový přenos

           příkazu k výjezdu po vyhlášení poplachu. Sbor obdržel elektrocentrálu Honda od firmy

           Hochtief, je instalována druhá SMS brána pro svolání členů po vyhlášení poplachu.

2004 – Firma Golem Slaný instaluje vysílač pro bezdrátové připojení Internetu, který využívá

            i městský úřad. Na oslavách 140. výročí založení je představena renovovaná AS 16, která

            je vystavena i na hasičských slavnostech v Litoměřicích.

            V listopadu je převedeno darovací smlouvou vozidlo CAS 25 LIAZ od HZS Střč.kraje do

            vlastnictví   města.  Z dotace   Krajského úřadu Střč. kraje  je  instalováno  vyrozumívací

            zařízení KANGO + a zrušeny jsou stávající typy svolávacích zařízení.

2005 -  Do majetku města je převedena z HZS i druhá CAS – T815. Jsou zakoupeny nové přilby

            na požární  sport. Započala  renovace  kárové  stříkačky  SDH  z příspěvku nadace CHH

            Přibyslav. Proběhla obměna krizových telefonů pro velitele a jeho zástupce. Firma Golem

            Slaný  daruje  sboru  druhý  PC  do HZ  a  tento je  určen  pro oddíl  MH včetně připojení

            k Internetu.

2006 -  Svépomocí je opraveno vozidlo DA 12 A31 včetně opravy karoserie a nového laku. Na

            CAS 32 T 815 je namontováno nové zvukové a výstražné znamení s pronikavější sirénou.

2007 -  Na CAS 32 T 815 je zjištěno poškození cisternové nádrže. Město shání finanční prostředky

           na opravu, KÚ Střč.kraje schvaluje v závěru roku příspěvek na opravu. Opět z prostředků

           kraje jsou zakupovány další kapesní radiostanice typu Motorola. Město dokupuje pro členy

           jednotky pracovní ochranné stejnokroje.

2008 - Je provedena oprava CAS 32 T 815 včetně výměny vodní nádrže. HZS Středočeského kraje

           předává městu vozidlo Praga V3S pro možnost výcviku řidičů a k zajištění dalších úkolů.

2009 - Město dovybavilo jednotku dvěma sadami nastavovacích žebříků a trhacími háky.

2011 a 2012  Dvě etapy modernizace vozidla CAS 32 T815 - Komet Pečky

2013 - Nově zakoupená technika z rozpočtu města a náhrad za zásahy u povodní 2013:

           Elektrocentrála Heron DGI, rozbrušovací pila H K970 X-Torg, 4x DT Dräger PSS 3000,

           svítilny Adalit 3000 LED,  kalové  čerpadlo Pavliš Hartman

2014 - Město zakupuje dopravní vozidlo DA Fiat Ducato, přispívá Středočeský kraj a SDH Velvary.

          Jsou dokoupeny 3 ks  DT Dräger PSS 3000, 2 ks ručních svítilen Adalit a osvětlovací systém

          PELI.

2017 - Město prodává stávající CAS 24 LIAZ obci Slavětín v okrese Louny a zakupuje nové vozidlo

           Tatra Terrno CAS 20 S2R pro jednotku SDH. Vozidlo je financováno z FZŠ, z příspěvku

           Středočeského kraje, z vlastních zdrojů města Velvary a z příspěvku SDH. HZS Středočeského

           kraje daruje městu ojetý osobní automobil Škoda Octavia, který bude používán jako velitelské

           vozidlo.

2020 - Sbor provedl rekonstrukci sportovního přívěsu pro dopravu soutěžního materiálu mládeže i

           dospělých. Na nově zakoupený brzděný podvozek byla svépomocí vyrobena nová nástavba

           z vyřazeného podvozku PS 12. Přívěs má svůj technický průkaz a lze jej používat v silničním

           provozu za vozidly Fiat Ducato a Škoda Octavie.