Úvodní stránka » SDH Velvary "DNES" » Úvod a poslání spolku

Poslání a cíle Sboru dobrovolných hasičů Velvary,  pobočného spolku

Sbor dobrovolných hasičů ve Velvarech je základní organizační jednotkou Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, které bylo dříve občanským sdružením dle zákona č.83/1990 Sb. o sdružování občanů v platném znění. Od 1.ledna 2014 podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. se sbor považuje za právní formu "pobočný spolek". Je pokračovatelem tradic organizací hasičstva, které dříve působily na území Čech, Moravy a Slezska. Sbor je právnickou osobou se svými představiteli, majetkem a hospodařením, řídí se stanovami a zákonnými předpisy na úseku požární ochrany.

Cílem činnosti spolku je spolupůsobit při vytváření podmínek k účinné ochraně života a zdraví občanů a majetku před požáry a při poskytování pomoci při živelních pohromách a jiných událostech. V souladu se stanovami a cílem své činnosti pomáhá veřejnosti, zejména obcím, státním orgánům, fyzickým a právnickým osobám. Spolupracuje s ostatními občanskými spolky, zejména působícími na úseku požární ochrany. Pracuje organizovaně s mládeží a vychovává tak své nástupce.

Současné platné stanovy SH ČMS zde: https://www.sdhvelvary.cz/soubor/stanovy-shcms-prijate-vi-sjezdem-dne-9-7-2021/

K vyjádření cíle činnosti a určení příslušnosti k němu užívá sbor své symboly, kterými jsou znak a prapor.

               

Sbor (spolek) získává majetek ke své činnosti zejména z členských příspěvků, dobrovolnou a bezplatnou prací svých členů, dary, dotacemi, příspěvky, podporou, výnosy z majetku a cenných papírů a vedlejší výdělečnou činností, pokud je registrována. Veškeré příjmy a výdaje jsou odůvodněny cílem činnosti spolku.

Podle zákona o požární ochraně č.133/85 Sb. v platném znění, zřizuje obec (město) jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Členy jednotky jsou převážně členové spolku, působícího v obci. Činnost v jednotce SDH obce vykonávají členové na základě dobrovolnosti. Tato činnost se při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce SDH obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.

(ls)